Logo

मन्टेश्वरी तालिम विषयको लागि प्रशिक्षक आवेदन फाराम

Back
आवेदकलाई जानकारी
Note:
1. नागरिकताको प्रतिलिपी अनिवार्य आवश्यक हुने हुँदा, नागरिकताको फोटोकपी Scan वा फोटो खिचेर (दुबै तर्फकाे) अपलोड गर्नुहोला ।
(नागरिकताको फोटोकपीको file size बढिमा 2MB को हुनुपर्ने छ ।)
2. सबै विवरण अंग्रेजीमा भर्नुहोला ।
3. प्रशिक्षकहरुले तलको फाराम भरि आवेदन पेश गर्न सक्नुहुनेछ । वा तल दिइएको eMail Address मा आफ्नो निम्न कागजातहरु सहित eMail गर्न सक्नुहुनेछ ।
  • Email मा पठाउनु पर्ने आवश्यक कागजातहरु :
  • 1. CV (Bio-Data)
  • 2. प्रमाणपत्र (पछिल्लो) (Latest Certificate)
  • 3. प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (TOT)को प्रमाणपत्र
  • 4. नागरिकता
  • Email: merotalim.sys@gmail.com
प्रशिक्षक आवेदन फारम
व्यक्तिगत विवरण * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य भर्नुहोला ।
पुरा नाम *
लिंग *
सम्पर्क नं. *
Email
तालिम दिन चाहेको ठाँउको विवरण * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य भर्नुहोला ।
जिल्ला *
न.पा/गा.पा *
स्थानको प्रकार *
योग्यता विवरण * चिन्ह भएको विवरण अनिवार्य भर्नुहोला ।
प्रमाणपत्रको तह (पछिल्लो) *
प्रशिक्षण अनुभव *
ईक्षाईएको प्रशिक्षकको दर्जा *
प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (TOT) छ ? *

About Us

हाम्रो यस तालिम व्यवस्थापन सफ्टवयर देश भर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई तालिम व्यवस्थापनमा सहज होस भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । यस सफ्टवयरको माध्यमबाट तालिम व्यवस्थापन प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थी तथा संस्थाको प्रोफाइल व्यवस्थापन गर्न सकिने छ ।
Email us to support@merotalim.com

Read More